Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacy)

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan niet meer geldig is. De AVG zorgt onder meer voor: versterking en uitbreiding van privacy rechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en werkgevers en dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders.
Stichting Veldvest verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Een goede omgang met deze gegevens en het bewustzijn van de privacywetgeving is voor Veldvest van groot belang.
Als onderwijsinstelling is Veldvest genoodzaakt persoonsgegevens van uw kind te verwerken om aan de (wettelijke) verplichtingen te kunnen voldoen.
De gegevens over uw kind, welke in de meeste gevallen rechtstreeks van u als ouder zijn ontvangen, worden enkel verwerkt vanuit noodzakelijkheid voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens die hier niet aan voldoen worden uitsluitend met uw toestemming verwerkt. Hierbij valt te denken aan toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal, medische gegevens, etc.
In een aantal gevallen is Veldvest verplicht om persoonsgegevens van uw kind te delen met andere Bovenstaande informatie is uitgebreider terug te lezen in de privacyverklaring van Veldvest, te vinden op de website www.veldvest.nl. Tevens vindt u hier het privacyreglement van de Stichting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via e-mail privacy@veldvest.nl.

Beeldopnamen

Van diverse gebeurtenissen en activiteiten van de school worden door de school zelf digitale foto’s gemaakt. Indien u niet wilt dat uw kind individueel of in groepsverband wordt gefotografeerd, dan verzoeken wij u dit op school kenbaar te maken bij het inschrijven van uw kind.
Bij verjaardagen van uw kind op school mag u als ouder wel foto’s, maar geen filmopnamen maken.
Het is voor de leerlingen verboden om tijdens de les film- of foto-opnamen te maken.
Het is voor leerlingen en ouders niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde situaties op social media te zetten, tenzij uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing is gegeven.
Voor foto’s en beeldopnamen van kinderen die door anderen dan werknemers van de school, op sociale media worden geplaatst, draagt de school geen verantwoordelijkheid.