Medezeggenschapsraad

Elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben, waarin ouders en leerkrachten inspraak hebben op het beleid van de school. Bij belangrijke beslissingen is het Management Team (MT) verplicht de Medezeggenschapsraad te raadplegen. Op Zeelsterhof is de MR uitgebreid tot Schoolraad (SR). De Schoolraad is een klankbord voor directie en team en is nauw betrokken bij het schoolbeleid. De Schoolraad bespreekt alle aangelegenheden over de school, doet voorstellen en maakt standpunten van ouders en leerkrachten kenbaar.

De schoolraad denkt en praat mee over onder andere: begroting, zorg, overblijfregeling/naschoolse opvang, fusies en reorganisaties, verbeterplannen, organisatorische veranderingen, pestprotocol, verkeersveiligheid, roosters, vakanties, budgetten, communicatie etc.

Kortom: de Schoolraad is er voor het collectieve belang, dus voor een hele groep of de hele school. De Schoolraad gaat niet over lesmethodes die de school gebruikt, welke leerlingen overgaan of welke leerkracht voor welke klas komt. Vragen over individuele zaken kunnen alleen in de Schoolraad worden behandeld als ze belangrijk zijn voor een grote groep kinderen, ouders of leerkrachten.

Vergaderingen

De Schoolraad vergadert gemiddeld om de zes weken op een dinsdag. De vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedere ouder/verzorger toegankelijk.
De vergaderingen worden aangekondigd in het Hofnieuws en de notulen van de vergaderingen staan op de website van de school.
We horen graag wat ouders/verzorgers bezighoudt en we kijken of hun vragen als agendapunt kan worden meegenomen in de vergadering. Geïnteresseerde ouders/verzorgers zijn welkom om bij een of meer agendapunten aan te schuiven.

Contact

ivn ivn


Aanmelden om een vergadering bij te wonen of om agendapunten door te geven kan via omr@zeelsterhof@veldvest.nl  
De Schoolraad heeft daarnaast ook een postvak op school.

De Schoolraad bestaat uit gekozen leden van de Medezeggenschapsraad (MR), een secretaris (vacature) en niet-gekozen Schoolraadleden. De secretaris en de Schoolraadleden hebben geen stemrecht.

-MR-Leden ouders
Ephrem Davids Voorzitter
Renate van de Wiel
Sabine Felten

-MR-Leden leerkrachten
Ingrid Sanders groepen 3 en 4
Franka Jonker groep 1/2
Thijs Wijnhoven groep 8

-SR-Leden ouders
Renate van der Wiel
Ron van Mierlo
Lotte in ‘t Ven

ONDERWERPEN

Het afgelopen jaar heeft de SR/MR o.a. geadviseerd over de invulling van het nieuwe schoolpan voor de komende vier jaar.Ander onderwerpen die regelmatig terugkomen zijn:

  • Financiën
  • Veiligheid
  • Onderwijs en kwaliteit
  • Zorg en Passend Onderwijs
  • Integraal Personeelsbeleid
  • Brede Schoolontwikkeling (BSO/TSO)
  • Communicatie ICT/Website

Notulen
Hieronder vindt u de meest recente notulen: