Leerplicht

speelzaal speelzaal

Als een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Verplicht is dat nog niet. Dat komt pas een jaar later: als uw kind vijf jaar is geworden, moet het naar school. Vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden, heeft u de verplichting ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. Soms is een schoolweek van 24,75 uur voor een vijfjarige nog te vermoeiend. In dat geval geldt een speciale regeling: een vijfjarige mag in dat geval ten hoogste vijf uur per week thuis blijven. U moet dit wel tijdig doorgeven aan te directie. Op verzoek van de ouders kan de directie toestaan, dat een vijfjarige zelfs tien uur per week wordt thuis gehouden. Deze uren mogen niet worden opgespaard om een vakantie te verlengen. Zodra het kind zes jaar is, houdt deze regeling op.

Verlof

Extra verlof moet u schriftelijk aanvragen. U kunt een verlofformulier downloaden via de link hieronder. U kunt het formulier ook opvragen bij de administratie. De aanvraag dient ingeleverd te worden bij de administratie. De regels voor het aanvragen van extra verlof liggen op school ter inzage. Vraagt u voor een kind meer dan tien dagen per schooljaar verlof wegens gewichtige omstandigheden, dan moet u dit aanvragen bij de ambtenaar van de Leerplichtwet van de Gemeente Veldhoven. In bepaalde gevallen zult u gevraagd worden om een bewijsstuk te overhandigen.

Vul het formulier in en mail deze naar: zeelsterhof@veldvest.nl

Let op, dit formulier dient door u ondertekend te worden. U kunt het na ondertekening scannen en mailen naar bovenstaand emailadres of afgeven bij de administratie van school of in de brievenbus van school doen. U krijgt dan enige tijd later een terugkoppeling.

Studiedagen of uitval leerkracht

Op studiedagen van de leerkrachten zijn de kinderen vrij. Deze data staan in de schooljaarkalender. Daarnaast kan personeel voor extra verlof in aanmerking komen vanwege jubilea, verhuizingen, doktersbezoek, familieomstandigheden, nascholing, studieverlof. Ook door ziekte kan een leerkracht uitvallen. In alle gevallen probeert de school vervanging te regelen. Lukt dit niet, dan kan een groep tijdelijk worden opgedeeld en/of samengevoegd met een andere groep. Alleen in het uiterste geval moeten we een groep naar huis sturen. Uiteraard brengt de school ouders daarvan op de hoogte. Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht zoeken we naar een passende oplossing. Eventueel vindt intern een verschuiving plaats van leerkrachten.

Veranderen van school

Als een kind tussentijds de school verlaat, om welke reden dan ook, moet dit gemeld worden aan de directie. Het kind wordt dan eerst ingeschreven op de nieuwe school. Pas daarna kan uw kind uitgeschreven worden op onze school. Een kind mag niet op twee scholen tegelijk zijn ingeschreven. Op de scholen van Veldvest is de afspraak dat verandering van school in de loop van het schooljaar alleen een vanzelfsprekende zaak is bij verhuizing. In alle andere gevallen bekijken de directies van beide scholen of verandering midden in het schooljaar wel of niet wordt toegestaan.