Waar staat Zeelsterhof voor

De school De school

Samen een veilige oefenplaats creëren voor leerlingen. Ervoor zorgen dat ieder kind zich veilig, gehoord en gezien voelt: daar zetten we ons voor in. Want dat is de basis voor leren. Daarom zorgen we voor een plek waar leerlingen zich fijn voelen. Doordat leerkrachten ieder kind écht zien, kunnen we het onderwijs zoveel mogelijk op hen aanpassen. Om kinderen voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij creëren we een veilige oefenplaats. Een plek waar leerlingen inbreng hebben en vaardigheden eigen maken die ze nodig hebben in het leven. Verbinding staat daarbij voorop. We bereiken onze doelen samen: met leerlingen, ouders en leerkrachten. Ons motto daarbij? ‘Gewoon goed onderwijs.’ We maken dingen niet mooier of anders dan ze zijn; wat je ziet is wat je krijgt. Om onze missie waar te maken, is samenwerken belangrijk. Intern én extern. In deze visie leest u hoe we leerlingen voorbereiden op de maatschappij met samenwerking als rode draad. Alle keuzes die we maken en methodes die we (gaan) gebruiken, toetsen  we aan deze visie.

Schoolplein Schoolplein

Elkaar versterken

Onze leerkrachten en leerlingen gaan steeds meer met elkaar samenwerken. De basis is de eigen groep. Bij sommige vakken werken we samen met leerlingen van hetzelfde leerjaar, bij andere activiteiten zoeken we juist de mix op tussen leerlingen van verschillende leeftijden. Zo creëren we werkvormen waarbij we samen talenten ontplooien en leren. Ook werken we als school samen met partners in de regio, zoals voor- en naschoolse opvang, Centrum voor Jeugd en Gezin en schoolmaatschappelijk werk.

Open communicatie

Of het nu gaat om leerlingen of ouders; wij communiceren open. Zo voeren we regelmatig gesprekken met ouders en delen we nieuws digitaal. Zo nemen we ouders mee in wat we doen. Het beste voor het kind staat hierin voorop; we kijken naar wat de leerling nodig heeft. Zien we hierin iets opvallends, dan bespreken we dat meteen. Natuurlijk met de ouders, maar ook met de leerling zelf. Samen dus.

Eigenaarschap en betrokkenheid

We maken kinderen medeverantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Niet altijd afwachten tot iemand komt helpen, maar zelf nadenken en aanpakken. Ook leren we ze om kritisch te denken, te zeggen wat ze vinden, voor zichzelf op te komen en open te staan voor andere
meningen. Onder andere in de leerlingenraad ervaren kinderen hoe ze zaken kunnen aankaarten om iets voor elkaar te krijgen. Een mooie oefening voor als ze later zelfstandig gaan deelnemen aan de maatschappij.

Verrijkende leervormen

Waar mogelijk verrijken we het basisaanbod en de standaard lessen. We besteden aandacht aan de basiskennis, denk aan vakken als rekenen en spelling. Daarnaast zoeken we steeds meer naar activerend onderwijs, zodat kinderen zich extra kunnen ontplooien.  Met een stukje interactief en ontdekkend leren, maken we het onderwijs veelzijdiger. Wereldoriëntatie en creatieve vakken als handvaardigheid, gym, muziek en techniek komen aan bod, maar ook denken in oplossingen of het geven van presentaties. Boeiende thema’s en leerzame uitstapjes; laat die talenten in onze
mini-maatschappij maar zien!

Veilig en respectvol

We hebben respect voor elkaar. Voor leerlingen, voor ouders, voor leerkrachten. Daarnaast voor alle culturen, achtergronden en geloofsovertuigingen: iedereen mag zijn wie die is. Met deze geborgenheid kunnen kinderen veilig groeien en ontwikkelen. Ook leren ze handelen uit respect en op een goede manier met elkaar omgaan. We zien onze school als een oefenplaats voor de maatschappij.

Gemoedelijk en persoonlijk

Bij binnenkomst voelt iedereen zich meteen welkom. Dat komt doordat we een rustige en ontspannen leeromgeving creëren. In onze school ervaar je een fijne, warme sfeer waarin zowel leerkrachten als leerlingen zich prettig voelen.

Aandacht voor talent

Wat we ook doen; de ontwikkeling van ieder kind staat voorop. We willen als team een voorbeeld zijn in leergierig en nieuwsgierig blijven. We koppelen de voor ons best passende lesmethodes aan de ontwikkelbehoeften van kinderen, waarbij kinderen op verschillende manieren aan de slag gaan in de ontdekkingstocht naar hun talenten.