Zeelsterhof

Leerlingenzorg

Als school leggen we niet alleen de focus op de zorgleerlingen, maar primair op het onderwijsleerproces van alle leerlingen. Op deze manier willen we zoveel mogelijk recht doen aan ieders onderwijsbehoeften.

De zorg op Bs. Zeelsterhof kent drie speerpunten:

  • de opbrengsten van het onderwijs
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen
  • het handelingsrepertoire van de leerkracht
P8A7860 P8A7911 DSC307 DSC477

Zorgteam

Zeelsterhof beschikt over een uitgebreid ondersteuningsteam dat de kwaliteit van de zorg op onze school bewaakt en beleid maakt. Uitvoerige informatie treft u aan in de Schoolgids en het Schoolplan.

Organisatie van de leerlingenzorg

De leerkrachten op Zeelsterhof dragen zorg en zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen in de groep. De leerkracht is uiteindelijk degene die het meest invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Alle reden om door professionaliseringstrajecten en ondersteuning in hem of haar te blijven investeren.

De leerkrachten worden bijgestaan door intern begeleiders, aangestuurd door de directeur. De intern begeleiders zijn leden van het ondersteuningsteam, die beschikken over specifieke expertise en/of coachende vaardigheden en aansturen op de 1-onderwijsroute (het planmatig omgaan met verschillen in pedagogische en didactische onderwijsbehoeften tussen leerlingen in een groep). De intern begeleiders worden ingezet om samen met de leerkracht zicht te krijgen op de groep en in te spelen op de hulpvragen van leerkrachten en leerlingen. Dit doen zij door observaties, gespreksvoering en participatie in de groep. Zij stellen zich op de hoogte van de afspraken en trajecten die lopen met specifieke leerlingen en hun ouders.

Passend onderwijs

Alle leerlingen die extra zorg nodig hebben worden zoveel mogelijk binnen het regulier onderwijs opgevangen. Het versterken en verdiepen van de deskundigheid van de personeelsleden van alle Veldvestscholen is een absolute voorwaarde om passend onderwijs mogelijk te maken.
Zeelsterhof beschikt over een ondersteuningsteam dat de kwaliteit envan de zorg op school bewaakt en beleid maakt. De projectgroep "kwaliteitszorg" bestaande uit de intern begeleiders aangevuld met leerkrachten en de directeur, investeert in het vervolmaken van de 1-onderwijsroute, de verdere invoering van ParnasSys waaronder het ouderportaal en integraal het kwaliteitszorgsysteem en de rapportage naar ouders en leerlingen.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Onze school verzorgt extra aandacht aan meer- en hoogbegaafden leerlingen. Hierin voorzien we onder meer door het compacten van de basisstof en het aanbieden van verrijkingsstof middels levelwerk. Binnen Stichting Veldvest is er een beleidsgroep actief die ons begeleidt in onze ondersteuningsbehoeften. Onze leerkrachten maken o.a. gebruik van het screeningsinstrument Digtaal Handelingsprotocol en Hoogbegaafdheid (DHH), zodat zij leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn vroegtijdig signaleren.Ook ouders spelen een belangrijke rol bij het signaleren van meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Zeelsterhof kan gebruik maken van 2 experts, die werkzaam zijn binnen Veldvest op het gebied van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Deze experts verzorgen daarnaast ontmoetingsmomenten voor deze groep leerlingen. Een aantal leerkrachten binnen onze school met de expertise op het gebied van 'excellente leerlingen' zal, daar waar nodig aansluiten bij de bespreking met het ondersteuningsteam.

Signaleren

Signaleert onze school opvallendheden bij uw kind, dan vindt overleg plaats tussen u en de leerkracht. Ook de intern begeleider kan hierbij worden betrokken. Signaleert u als ouder(s) problemen waarvan u meent dat die niet bekend zijn op school, neemt u dan alstublieft contact op met de groepsleerkracht en/of intern begeleider van uw kind.

Ondersteuning

Intern

Ieder leerjaar heeft de beschikking over een intern begeleider die de vorderingen van de leerlingen mee volgt en investeert in het uitbreiden van het handelingsrepertoire van de leerkracht. Ook zijn zij betrokken bij de ondersteuning van leerlingen met een zorgarrangement.

Zorgteam (Ondersteuning groepen en individuele arrangementbegeleiding):

Daienne verspaandonk (dinsdag en donderdag)
Linda van der Ven (dinsdag en donderdag)

Individuele gesprekken over leerlingen vinden regelmatig plaats. Dit kan op verzoek van de leerkracht zijn, n.a.v. een groepsbespreking of n.a.v. signalen die het ondersteuningsteamlid/de directeur opvangt. Bij de leerlingbespreking zijn in ieder geval aanwezig; de leerkracht, het betrokken ondersteuningsteamlid en indien wenselijk de ouders, de directeur.

Bij de helft van de geplande leerlingbesprekingen is de aanwezigheid van Schoolmaatschappelijk Werk, GGD en orthopedagoog of psycholoog gepland. Dit noemen we een Multi Disciplinair (MDO). In overleg wordt besloten voor welke leerlingbespreking de leerling wordt ingepland. Bij deze gesprekken zijn altijd ouders aanwezig.

Extern

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp aan jeugdigen en hun ouders. In de gemeente Veldhoven kiezen we ervoor om te werken met één ‘loket’ voor alle vragen over opvoeden en opgroeien, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De medewerkers die binnen het CJG werkzaam zijn kunnen veel vragen oppakken.

Als ouders en/of hun kinderen vragen hebben die meer deskundigheid vragen, of als er veel speelt in het gezin kan de CJG-medewerker ervoor zorgen dat uw vraag terecht komt bij de juiste ondersteuner.

Dat betekent dus dat u in Veldhoven met alle vragen over het opvoeden of opgroeien van uw kinderen terecht kunt bij het CJG. Contact. Zij geven direct advies of zorgen ervoor dat je snel de juiste hulp krijgt. Of het nu gaat over kinderen en scheiden, zakgeld, pesten, stotteren, alcohol- en drugsgebruik of spijbelen.

Wilt u een vraag stellen aan of overleggen met een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven?

U kunt het CJG op meerdere manieren bereiken:

• telefonisch 040 - 2584113 (van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 16.00 uur);

• per mail via de website www.cjgveldhoven.nl.

Aan onze school zijn ook medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin gekoppeld. Dit zijn een schoolmaatschappelijk werker van Lumens en een jeugd verpleegkundige van de GGD Brabant Zuidoost.

Wilt u via de school in contact komen met deze medewerkers? Geef dat dan aan bij de leerkracht van uw kind.