Zeelsterhof

Oudervereniging

De oudervereniging organiseert in nauwe samenwerking met directie, teamleden en schoolraad een groot aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk ontbijt, schoolreisjes, het schoolkamp en de musical van de groepen 8. Daarnaast draagt de oudervereniging zorg voor groepsactiviteiten. Hierbij moet u denken aan kasteelbezoek, speeltuin bezoek, bezoek aan het van Goghmuseum en nog veel meer! Ook betrekt de oudervereniging ouders bij het schoolgebeuren en geeft aandacht aan blijde en minder blijde gebeurtenissen onder leerlingen en leerkrachten.

DSC273 DSC422

Ouderbijdrage

De enige bron van inkomsten voor alle activiteiten is de ouderbijdrage.

De leden van de oudervereniging - u als ouder - stellen jaarlijks tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging de hoogte van de bijdrage vast. Voor het schooljaar 2013/2014 is deze vastgesteld op € 24,50 per leerling van groep 1 t/m 7 en € 59,50 per leerling van groep 8 (in verband met het schoolverlaterskamp). Voor leerlingen die na 1 januari 2013 instromen wordt verzocht om € 13,50 te betalen. De ouderbijdrage is vrijwillig. De oudervereniging verzoekt u vriendelijk de bijdrage wel te voldoen om daarmee de activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

U ontvangt voor de betaling een brief. Betalingen kunnen overgemaakt worden op het banknummer van de oudervereniging: NL04RABO0159601940 t.n.v. oudervereniging Bs. Zeelsterhof onder vermelding van het in de brief vermelde kenmerk (of naam en geboortedatum van kind of kinderen).

Vergaderingen

De oudervereniging vergadert maandelijks bij één van de leden thuis. Informatie over de activiteiten vindt u in de nieuwsbrief. De oudervereniging heeft een postvak op school waar u post kunt inleveren.

In oktober vindt de jaarvergadering plaats, waar de hoogte van de ouderbijdrage wordt besproken en vastgesteld. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor een uitnodiging, de agenda en het verslag van de vorige vergadering. Namens de voorzitter van de oudervereniging nodigen wij van harte uit deze bij te wonen.

U kunt leden van de oudervereniging natuurlijk altijd aanspreken. Het bestuur van de oudervereniging wordt jaarlijks gekozen tijdens de jaarvergadering.

jaarverslag oudervereniging

Het huidige bestuur van de oudervereniging:

Contactpersonen oudervereniging

Schooljaar 2017-2018

Voorzitter

Bianca van Diessen

Secretaris/versturen van kaartjes e.d.

Ankie Keeris

Penningmeester/ledenadministratie

Teun Haegens

Verdeling OV leden per groep

Groep 1&2 en 3
Cassy Damen
Jeroen van Gestel
Ankie Keeris
Gemma van de Ven

Groep 4 & 5
Dewi v.d. Kerkhof
Monique de Wit
Sandra van Tintelen

Groep 6
Bianca van Diessen

Groep 7
Saskia Rijnders

Groep 8
Angela van Grootel

Verdeling activiteiten schoolbreed:

Carnaval
Ankie Keeris
Cassy Damen

Sinterklaas
Bianca van Diessen
Saskia Rijnders
Dewi v.d. Kerkhof

Kerst
Sandra van Tintelen
Angela van Grootel
Gemma van de Ven

Schoolfotograaf
Saskia Rijnders
Monique de Wit

Pasen
Dewi v.d. Kerkhof
Cassy Damen

Koningsspelen
Sandra van Tintelen
Ankie Keeris
Monique de Wit
Dewi v.d. Kerkhof
Jeroen van Gestel

Schoolontbijt
Jeroen van Gestel
Ankie Keeris
Angela van Grootel